Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

nasza szkoła została zaproszona przez Uniwersytet Warszawski do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym w zakresie nauki j.angielskiego w formie nieodpłatnych kursów zdalnych realizowanych poprzez platformę Moodle, opierających się na nauce z udziałem kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego w postaci lekcji online oraz na pracy samodzielnej uczniów z wykorzystaniem zapewnionych materiałów dydaktycznych.

Organizatorzy oferują uczniom aż 7 różnych szkoleń m.in. :

1) Przedsiębiorczość: Kurs w ramach projektu „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy” – podzielony na 3 moduły tematyczne: Finacial Literacy, Przedsiębiorczość oraz Krytyczne Myślenie. Tematyka zajęć oscylować będzie wokół zagadnień ekonomicznych i matematycznych, z elementami języka angielskiego. Więcej informacji nt. kursu, procedury rekrutacyjnej, a także formularz zgłoszeniowy, znajduje się pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/

2) Nauka języka angielskiego: „Język angielski i współczesny świat – język angielski dla licealistów” – w ramach zadania realizowane będą 4 oddzielne kursy; uczeń będzie mógł wybrać kurs, na który chce się zapisać. Każdy z kursów poruszał będzie nieco odmienne zagadnienia tematyczne (zgodne z nazwami szkoleń, wymienionymi poniżej).

Poszczególne kursy ukazywać będą różne podejścia do omawianej problematyki, odmienne obszary badawcze i możliwe interpretacje. Duży nacisk kładziony będzie na rozwój kompetencji językowych w zakresie komunikacji i praktycznego ich wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do ich samodzielnego rozwijania.

Możliwe będzie uczestnictwo w następujących kursach:

2.1) Język angielski i współczesny świat;

2.2) Telephoning;

2.3) Emailing vs formal correspondence;

2.4) American vs British English for travelers.

Regulamin szkolenia oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się pod adresem https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/  

(rejestracja na każdy z ww. kursów odbywa się za pośrednictwem tego samego formularza

zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3 

ostateczny wybór danego kursu przez ucznia nastąpi w późniejszym czasie, w toku realizacji procedury rekrutacyjnej).

3) Przygotowanie do matury: „Język angielski dla maturzystów” –

zajęcia koncentrować się będą na kompetencjach językowych, których rozwój ma kluczowe znaczenie dla zaliczenia egzaminu maturalnego:

doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu; rozwijanie strategii receptywnych i produktywnych na potrzeby interakcji z egzaminatorem; poszerzanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych; doskonalenie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej; wzbogacanie zasobów leksykalnych i gramatycznych; rozwijanie wrażliwości interkulturowej; doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów maturalnych. Regulamin szkolenia oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/

Obecnie prowadzona jest wstępna rekrutacja. Wkrótce powstaną harmonogramy zajęć, które zostaną przesłane uczniom zainteresowanym kursem. Wówczas będą oni mogli podjąć decyzję o akceptacji harmonogramu (co wiązać się będzie z dalszymi etapami procedury rekrutacyjnej, głównie w zakresie przygotowania i dostarczenia niezbędnej dokumentacji) bądź też o rezygnacji, jeśli nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.

Podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego uczniowie będą musieli wybrać z listy swoją szkołę. CLXIII LO zostało już wpisane na listę szkół współpracujących z UW.

Wszystkie kursy są całkowicie DARMOWE!

Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenia zwieńczone będą uzyskaniem imiennych certyfikatów!

Z poważaniem

Joanna Pacholska

Krzysztof Kachniarz

 

Kursy Języka Angielskiego:https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo

Kursy Mazowieckiego Uniwersytetu Młodzieżowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/

Kursy Ekonomiczne: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/

numer telefonu: 22 55 49 183 lub 22 55 49 186

Pozdrawiam i zapraszam do udziału w proponowanym projekcie.

 

Izabela Nowacka

dyr. CLXIII LO w Warszawie