EGZAMIN MATURALNY:

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego albo dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego.

W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)   04.05.2022 g.9.00

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań  wynosi 170 minut;

 w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 200 minut

 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎    05.05.2022 g.9.00

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań  wynosi 170 minut;

 w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 200 minut

 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎    06.05.2022 g.9.00

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań  wynosi 120 minut;

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 150 minut

 •  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).     04-23.05.2022

             a)matematyka, język polski, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań  wynosi 180 minut;

 w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 210 minut

           b)Informatyka: część 1 - 60 minut, część 2 - 150 minut.

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż o 30 minut.

           c)egzamin z języka obcego nowożytnego ( na poziomie rozszerzonym) 

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań  wynosi 150 minut;

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 180 minut

 

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, wypełniają dodatkowo odpowiednią część jednej z trzech Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. (załącznik 1a albo 1b, albo 1c).

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:‎

 1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej – również z tego języka).

Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej – jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej – i jednego wybranego języka obcego ‎nowożytnego spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). W 2022 r. absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO:

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

 1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022.

PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO

 1. Każdy zdający musi mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną)
 2. Każdy zdający musi mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem nieścieralnym (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Dodatkowo należy przynieść następujące przybory:

- egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii: linijka ( fakultatywnie), kalkulator prosty ( obowiązkowo)

- egzamin z informatyki: kalkulator prosty ( obowiązkowo)

- egzamin z historii: lupa ( fakultatywnie)

- egzamin z matematyki: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty ( wszystko obowiązkowo)

- egzamin z wiedzy o społeczeństwie: kalkulator prosty ( obowiązkowo)

 1. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:

 1. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta

- wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

- zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się odpowiednio w protokole przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej

 1. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przypadku:

- stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego

- zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu

- zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu

- niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.

3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 25a).

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MATURZYSTY:

 1. Do 27 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia d o egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 [Deklaracja A]).
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2022 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2021 r. (załącznik 1a [Deklaracja A]).
 4. Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a [Deklaracja A] i załącznik 2).
 5. Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2020/2021 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b [Deklaracja B])
  2. absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B])
  3. absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B])
  4. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b [Deklaracja B])
  5. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b [Deklaracja B])
  6. osoby posiadające świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1b [Deklaracja B])
  7. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c [Deklaracja C]).
 6. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I/LUB FORM EGZAMINU MATURALNEGO:

 Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • słabowidzącym
 • niewidomym
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię przedkłada się wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2021. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Przydatne strony internetowe:

https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=173

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

informacje są również dostępne na stronie internetowej szkoły:

http://www.163lo.waw.pl/

 

KOMUNIKAT O HARMONOGRAMIE

KOMUNIKAT O PRZYBORACH

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH

KOMUNIKAT O EGZAMINIE Z INFORMATYKI

KOMUNIKAT NA ROK SZKOLNY 2021-2022