Z satysfakcją informujemy, że Rada Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przychyliła się do wniosku społeczności CLXIII LO, by Patronem naszej szkoły był wybitny i wszechstronny artysta -Pan Czesław Niemen.

Pomysł tej kandydatury zgłosił absolwent z rocznika maturzystów w r. szk. 2021/22 i Pan Czesław Niemen zawsze był najczęściej wskazywanym kandydatem przez młodzież. Część  grona pedagogicznego było autorem pomysłu „Nobliści Polscy”, więc ta kandydatura zwyciężała w głosowaniach RP, ale ostatecznie (również w wyniku uznania dla konsekwencji stanowiska naszych uczniów) nauczyciele wraz z rodzicami poparli pomysł młodzieży i sformułowaliśmy wniosek zgodnie z wolą młodzieży i większości opiniujących.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zgłaszającym kandydatury na Patrona CLXIII LO w Warszawie, opiniującym i komentującym. Bardzo nas cieszy zainteresowanie środowiska sprawami naszej szkoły. Mamy nadzieję, że Nadanie Imienia CLXIII LO wzbogaci spektrum naszych działań w różnych wskazanych poniżej przestrzeniach.

Chętnych zapraszamy do lektury szczegółowego uzasadnienia wyboru i informacji o podejmowanych działaniach:

 

Informacja o procedowaniu na rzecz wyboru kandydata na Patrona CLXIII LO w Warszawie

Działając na podstawie par. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r., poz. 502) rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski zawnioskował do organu prowadzącego o nadanie CLXIII LO w Warszawie imienia Czesława Niemena.

Kandydat na Patrona naszej szkoły został zgłoszony i wyłoniony zgodnie z przyjętą przez środowisko procedurą i założeniami zakładającymi, że Patron CLXIII LO powinien być autentycznie ważny dla tworzącego się środowiska liceum, inspirujący do działań, wyznaczający cele i sposób działania szkoły, stanowiący wzór moralny dla nastolatków, ich nauczycieli i rodziców.

Wybór kandydata poprzedziła merytoryczna dyskusja poprzedzona działaniami badawczymi nad zasługami każdego ze zgłoszonych kandydatów i realizacją założeń. Dokonano analizy formalnej (której poddano 22 propozycje), opiniowania kandydatów (w pierwszej turze opiniowano 16 propozycji, w drugiej 4) przez nauczycieli, rodziców i uczniów oraz debaty nad planem działań.

Wyniki opiniowania:

infniemien

  • W tabeli uwzględniono cztery zwycięskie propozycje z I etapu opiniowania.

Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) w drodze uchwały kierując się opinią środowiska zawnioskowały, by Patronem CLXIII LO w Warszawie został Czesław Niemen.

Uzasadnienie wyboru:

Czesław Niemen to polski artysta awangardowy, ikona sceny muzycznej XX w., „Człowiek -instytucja”, jeden z nielicznych, którzy tworzyli dla kilku generacji, przez 45 lat na scenie. W 1999 został wybrany na wykonawcę wszech czasów w plebiscycie „Polityki”.

Nazywany artystą totalnym - tworzył poezję, muzykę i aranżacje wykonywanych utworów. Był wokalistą i multiinstrumentalistą. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie rysunkiem i malarstwem – w dorosłym życiu projektował okładki swoich płyt, a od lat 90. interesował się grafiką komputerową. Podziwiany za pracowitość, artystyczną nowatorskość i perfekcjonizm. Artysta eksperymentujący nie tylko w zakresie tematyki i formy utworów , ale też używanego instrumentarium – grał na tradycyjnych folkowych i bardzo nowoczesnych, elektronicznych instrumentach muzycznych. Prekursor gry na organach Hamonda i syntetyzatorach w Polsce.

Swoją twórczością i postawą życiową dał przykład niezależności w przestrzeni zarówno artystycznej jak i politycznej. Twórca wielu kompozycji o charakterze głęboko humanistycznym, patriotycznym, antywojennym np.: „Jakże człowiek jest piękny”, „Co się stało matko z moim snem”. Autor i wykonawca pieśni „Dziwny jest ten świat” będącej poruszającym manifestem przeciwko nienawiści.

Rozsławiał m.in. poezję C.K. Norwida ( m.in. „Bema pamięci żałobny-rapsod”), Zb. Herberta, E. Brylla. Odtwórca roli Chochoła w „Weselu” St. Wyspiańskiego w reż. A. Wajdy.  Jeden z uczestników nagrania-cegiełki na rzecz ofiar powodzi „Moja i twoja nadzieja '97”. Doceniany za mistrzowskie wykonanie „Snu o Warszawie” łączącej w uznaniu dla utworu i talentu wykonawcy bardzo zróżnicowane środowiska.

Autorytet nie tylko artystyczny. Promował zdrowy styl życia – dbał o kondycję, stronił od używek.

Mimo upływu lat jego twórczość inspiruje kolejne pokolenia wykonawców i jak się okazuje jest bardzo popularna wśród naszych uczniów oraz niezwykle przez nich ceniona.

W założeniach wychowawczo-edukacyjnych zakładamy promowanie wiedzy o trudnych czasach doby XX wieku w kontekście biografii Patrona. Cz. Niemen jest przedstawicielem ostatniej fali masowych wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich, jako artysta w czasach PRL-u był lekceważony, wycofał się z życia artystycznego po ogłoszeniu stanu wojennego, a w latach 90-tych był zmuszony - z uwagi na masową ilość pirackich wydań jego płyt - zaangażować się w działania na rzecz prawnego uregulowania sytuacji na rynku muzycznym.

Jesteśmy przekonani, że wybór Czesława Niemena na kandydata na Patrona szkoły jest działaniem akcentującym w założeniach wychowawczych i edukacyjnych naszej placówki rolę sztuki, humanizmu, pacyfizmu, ale też wykorzystywania nowoczesnych technologii i szacunku wobec prawa. Jest to też odpowiedź na potrzeby współczesnej młodzieży, dla której muzyka jest bardzo ważnym elementem kształtowania wrażliwości.

Podkreślamy fakt, że wnioskodawcą kandydatury jest nasz absolwent. Przedstawiciel rocznika maturzystów w r. szk. 2021/22, a w każdym etapie opiniowania kandydatura Czesława Niemena była najczęściej wskazywanym kandydatem przez młodzież.

Informujemy, że żona Czesława Niemena – Pani Małgorzata Wydrzycka-Niemen pozytywnie przychyliła się do starań szkoły.

Zakładamy, że inicjatywy związane z poznawaniem biografii i dorobku artystycznego Czesława Niemena poszerzą spektrum działania naszej placówki i będą doskonałym pretekstem do podejmowania działań na rzecz zdobywania kompetencji historycznych, prawnych, logistycznych, technologicznych, obywatelskich, społecznych oraz oczywiście artystycznych przez uczniów CLXIII LO w Warszawie.

Nasz wniosek zyskał już akceptację Rady Dzielnicy i obecnie procedowana jest uchwała Rady m.st. Warszawy.

Poniżej plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole:

- promocja biografii i sylwetki twórczej Patrona w szkole i środowisku lokalnym

- nawiązanie współpracy z instytucjami noszącymi imię Cz. Niemena

- koordynacja przygotowania Uroczystości Nadania Patrona z uwzględnieniem:

  • opracowania projektu Sztandaru
  • pozyskania fundatorów Sztandaru
  • wykonania Sztandaru
  • ustalenie konkretnego terminu i scenariusza uroczystości Nadania Patrona i Sztandaru

Zakładamy, że uroczystość Nadania Imienia i Sztandaru CLXIII LO w Warszawie odbędzie się we własnej siedzibie szkoły (której oddanie do użytku przewidziane jest na przełom 2023/24 r) w roku 20-ej rocznicy śmierci artysty.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zgłaszającym kandydatury na Patrona CLXIII LO w Warszawie, opiniującym i komentującym. Bardzo nas cieszy zainteresowanie środowiska sprawami naszej szkoły.

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie.