Warszawa, 22 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie.

 Informujemy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26 czerwca 2020r w naszej szkole będzie realizowane kształcenie na odległość.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbędą się lekcje online zgodnie z harmonogramem zamieszczanym na stronie startowej, wymiana korespondencji mailowej nauczycieli i uczniów w celu podsumowania pracy, kontakty online z  wychowawcami i dyrektorem szkoły w celu sprawnej   organizacji przyszłego roku szkolnego. Ważne komunikaty będziemy przesyłać przez dziennik internetowy i zamieszczać na stronie szkoły: http://www.163lo.waw.pl/

Obecnie z uwagi na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia nie można organizować tradycyjnych uroczystości końcoworocznych.

Zgodnie z zaleceniami, możliwe jest wydanie świadectw uczniom indywidualnie lub w małych grupach (zasady organizowania konsultacji przewidują grupy do 12-u osób). W zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły ustala sposób i termin odbioru świadectw dbając o reżim sanitarny zgodnie z obowiązującymi zaleceniami GIS.

Decyzją dyrektora CLXIII LO w porozumieniu z wychowawcami i całym gronem pedagogicznym oficjalne uroczystości związane z wręczaniem nagród i świadectw zorganizujemy 1 września 2020 r. w przestrzeni szkoły w połączeniu z rozpoczęciem roku szkolnego.

W ramach zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020r. odbędzie się spotkanie online na teams’ach poszczególnych klas z wychowawcami i przedstawicielami grona pedagogicznego. Zapraszamy do uczestnictwa chętnych rodziców.

Kl. Ia i Ib godzina 9.00 , kl. Ic i Id godzina 9.30.

Informacje o sukcesach naszych uczniów i gratulacje zamieścimy na stronie internetowej.

Wszystkim uczniom, którzy będą chcieli odebrać oryginały świadectwa 26 czerwca 2020 umożliwimy to w indywidualnym trybie.

Zgłoszenia tych osób przyjmujemy do 24 czerwca 2020 za pośrednictwem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNjH83JsPE28s1fCgzWSGiZd9H5_vH9Fl9X8tcah1EhUM1AyWVZGMVVUT0tCSkRIN1dOUjY0TjM0OS4u

Mając nadzieję na powrót do tradycyjnej szkoły we wrześniu, obecnie dokonujemy analizy doświadczeń z dotychczasowej pracy online uwzględniając wnioski nauczycieli, uczniów i rady rodziców CLXIII LO.

Jesteśmy zgodni, że z powodu niebezpieczeństwa zaistnienia również w przyszłym roku szk. konieczności organizacji zdalnej nauki wszyscy uczniowie powinni być wyposażeni w sprzęt umożliwiający im aktywne i systematyczne uczestnictwo w lekcjach online. W dotychczasowej pracy nasi uczniowie z reguły nie zgłaszali braków komputerów, ich łącza internetowe – często dzięki inicjatywie rodziców -  poprawiły swoją przepustowość, ale wielu uczniów nie posiadało sprawnych kamerek i głośników niezbędnych podczas takiej nauki.

W trosce o komfort pracy Państwa dzieci, serdecznie prosimy o uwzględnienie niezbędnych zakupów sprzętowych przed nowym rokiem szkolnym.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem stypendium J. Pawła II (zamieszczony jest na stronie startowej szkoły) http://www.163lo.waw.pl/index.php/137-stypendia-m-st-warszawy-im-jana-pawla-ii

Z życzeniami zdrowia i rychłego powrotu do normalności

w imieniu grona pedagogicznego i własnym

Izabela Nowacka

Dyrektor CLXIII LO w Warszawie