llo                                                                                                                       Warszawa 1września 2020 r

 

 

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie

Wkraczamy w nowy rok szkolny. Jest to czas stawiający przed społecznością szkoły niezwykłe wyzwania. Mamy nadzieję, że wprowadzone w szkole rozwiązania organizacyjne, dyscyplina i odpowiedzialność nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców zwiększy bezpieczeństwo każdego z nas.

Nigdy dotąd tak wiele nie zależało od kompetencji społecznych i osobistych każdego uczestnika szkolnego życia.

Pierwszy dzwonek w tym roku to sygnał nie tylko do tak ważnych dla każdego spotkań z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, ale też znak, że bierzemy odpowiedzialność za sukcesy edukacyjne , ale też zdrowie i życie nie tylko swoje, ale całej społeczności. Dlatego w ślad za oficjalnymi dokumentami przypominam, że do szkoły mają prawo przychodzić osoby bez oznak infekcji, a obowiązkiem dorosłych – rodziców i pracowników - jest jak najszybsze powiadomienie dyrektora szkoły o zdiagnozowanym zachorowaniu lub kwarantannie kogoś ze szkolnej społeczności lub jego otoczenia. W sytuacji zaistniałego zagrożenia , gwarantując poufność przekazanych informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, dla dobra nas wszystkich, musimy odpowiedzialnie wdrażać działania przewidziane antycovidowymi procedurami.

Dziękując za dotychczasowe współdziałanie apeluję do rodziców i uczniów, by wraz z nauczycielami dokładali starań na rzecz doskonalenia opracowywanych procedur w celu stworzenia optymalnych, w istniejącej sytuacji warunków, do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pokładam nadzieję, że wypracowane dotąd podczas pracy stacjonarnej i online metody pozwolą stworzyć nowoczesną sieć kontaktów i udoskonalą współpracę uczniów z nauczycielami i pomoc koleżeńską.

Doceniając dotychczasowe oparte na szacunku i zaufaniu współdziałanie, zapraszam do kontynuowania tworzenia dobrej, nowoczesnej, przyjaznej ludziom i otwartej na wyzwania szkoły.

Mam nadzieję, że najbliższe miesiące będą czasem efektywnej nauki, zdobywania potrzebnych życiowo doświadczeń, zawiązywania przyjaźni i realizacji planów. Cieszymy się, że nasi uczniowie myślą o ambitnych studiach, wybierają świadomie potrzebne im w realizacji zamierzeń przedmioty w rozszerzeniu, gremialnie – nawet podczas pracy online- korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego, wychowawców i nauczycieli przedmiotowców.

Zapewniając, że niezależnie od trybu nauki kadra liceum w trosce o sukcesy edukacyjne i życiowe naszych uczniów  zadba o jakość nauczania i wychowania, apeluję do młodzieży o sumienność, rzetelność i systematyczność w nauce.

Liczę na dalszą Waszą konstruktywną aktywność edukacyjną, samorządową, wolontariacką. Mimo trudności, nawet podczas zdalnego nauczania, nasza szkoła pokazała, że tworzą ją aktywni, kreatywni, potrafiący stawić czoło trudnościom ludzie.

„Per aspera ad astra” mówili starożytni i osiągali sukcesy. Idźmy w ich ślady.

W imieniu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych naszego liceum życzę w nadchodzącym roku szkolnym wszystkim członkom społeczności CLXIII LO zdrowia, sukcesów, ważnych przyjaźni i budujących doświadczeń.

Izabela Nowacka

Dyrektor CLXIII LO w Warszawie

 

 

U progu nowego roku zachęcam wszystkich rodziców i uczniów do zapoznania się z opracowanymi przez nauczycieli dokumentami prawa we wnątrzszkolnego regulującymi funkcjonowanie szkoły w obecnej sytuacji, konstruktywnych uwag i adekwatnego do potrzeb współdziałania.

 Do rąk rodziców i uczniów oddajemy ;