CLXIII LO - najmłodsza szkoła w dzielnicy Wesoła - nie posiada swojego patrona. Społeczność lokalna wskazuje ją jako „nasze liceum” i - co nas bardzo cieszy -  traktuje jako wspólną wartość,  dlatego chcemy w jak największym stopniu zaangażować nie tylko środowisko szkolne, ale też lokalne do wypracowania satysfakcjonującej kandydatury na Patrona CLXIII LO, która nie tylko pozwoli na łatwiejszą identyfikację naszej placówki wśród innych (na czym bardzo zależy uczniom), ale przede wszystkim stworzy możliwość nowoczesnej pracy wychowawczo – dydaktycznej w oparciu o wybrany autorytet.

Jako środowisko nauczycieli, uczniów i rodziców mamy świadomość, że procedowanie wyboru Patrona szkoły to ogromny zaszczyt, ale też odpowiedzialność. Na szczęście dotychczasowe funkcjonowanie szkoły pokazało, że potrafimy wypracowywać trudne decyzje, a różnorodność pomysłów i stanowisk jest dobrze wykorzystywanym zasobem.

Według założeń - Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego - procedura wyboru Patrona CLXIII LO powinna wpisywać się w działania wychowawcze szkoły, służyć zwiększaniu kompetencji obywatelskich środowiska, być przeprowadzona według najwyższych standardów demokratycznych. Dlatego też do dyskusji zapraszamy całe lokalne środowisko przewidując, że do przedstawienia propozycji uprawnieni są przedstawiciele władz samorządowych (Zarząd i reprezentujący głos mieszkańców Radni Dzielnicy Wesoła), członkowie społeczności CLXIII LO w Warszawie tj. uczniowie (obecni i absolwenci), rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. Kandydata może zgłosić pojedyncza osoba lub grupa osób. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne publikujemy na stronie szkoły: http://www.163lo.waw.pl/

Dla środowiska naszej szkoły szczególnie ważne jest, by  wybrany Patron był autentycznym i atrakcyjnym autorytetem dla uczniów w zakresie preferowanych w szkole i opisanych w Statucie wartości  ze szczególnym uwzględnieniem solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Zakładamy, że społeczność szkoły - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów -  będzie miała prawo w merytorycznej dyskusji poprzedzonej własnymi działaniami badawczymi poddawać oglądowi i ocenie dorobek i/lub zasługi kandydatów, (a potem Patrona) wpisując się w twórczą i odpowiedzialną dyskusję o świecie.

Podkreślamy, że wśród uczniów, nauczycieli i rodziców przeważają osoby otwarte świat, aktywne, kreatywne, poszukujące, uważne, wrażliwe i empatyczne, krytyczne wobec zła i manipulacji, które  wykazują duży krytycyzm wobec niesprawiedliwości, przemocy, wyzysku, fałszu, braku szacunku dla człowieka i przyjętych norm działania. My nie tylko dyskutujemy, ale twórczo działamy.  O konkretnych i wymiernych sukcesach wynikających z działań naukowych, artystycznych, sportowych, samorządowych, wolontariackich i organizacyjnych informujemy na stronie liceum i fb

Podczas wyboru kandydatów na Patrona naszej szkoły, chcemy pokazać, że każdy pomysł  się liczy, jednak musi być zaprezentowany z szacunkiem dla innych, przyjętych procedur i zasad służących skutecznemu i przyjaznemu działaniu na rzecz społeczności i przyszłości.

Podkreślamy, że - w naszym założeniu - kandydatem na Patrona nie może być osoba, której ocena wzbudza silne kontrowersje, spory i podziały społeczne, które mogłyby wpłynąć destrukcyjnie na środowisko szkolne. Rekomendujemy także zgłaszanie kandydatur, których imienia nie nosi któreś z warszawskich liceów.

Marzymy, by wybrany Patron był wzorcem do naśladowania i  inspirował uczniów CLXIII LO - przyszłych obywateli dynamicznie zmieniającej się Polski i zaskakującego świata - do aktywnych, twórczych, ważkich, odpowiedzialnych i refleksyjnych działań.

Z uwagi na obecne warunki lokalowe zakładamy, że uroczystość Nadania Imienia i Sztandaru CLXIII LO odbędzie się we własnej siedzibie szkoły i będzie ważnym ogniwem tworzenia jej tradycji.

Nasze działania wynikają z obecnego porządku prawnego, który zakłada, że szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wniosek zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły, oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości.

I.Nowacka -dyr. CLXIII LO

M. Kiciński- przew. RR

Michalina Siwik – przew. SU

 

Załącznik nr 1 docx

Załącznik nr 1 pdf